Cuộc họp của Ủy ban Cầu nguyện và sốt mến

2017-12-17 2.955 Thảo luận

Ủy ban Cầu nguyện và sốt mến gồm các anh Gerardo Evans, Emilio Rocha Grande, Diego Dalla Gassa và Julio Cesar Bunader (Phó Tổng Phục vụ) đã gặp nhau từ ngày 25 đến 30 tháng 11 năm 2017 tại ẩn viện Giêtsêmani, Giêrusalem, với mục đích lượng giá việc đón nhận bản hướng dẫn “Hãy lắng nghe và anh sẽ sống: Các hướng dẫn cho việc thiết lập một huynh đệ đoàn ẩn viện hoặc nhà cầu nguyện” (tháng 3 năm 2017), và nhằm chia sẻ các câu trả lời nhận được từ các thực thể khác nhau của Dòng, đối với sự tồn tại của một huynh đệ đoàn nơi cầu nguyện là ưu tiên, phù hợp với các hướng dẫn.

Các thành viên của Ủy ban sẽ tiếp tục làm việc, qua một cuộc điều tra mới về các Thực thể của Hội Dòng của chúng ta, mở rộng các tầm nhìn của bản hướng dẫn, với mục đích tăng cường thêm sự hiểu biết về các thực thể khác, ví dụ: những trải nghiệm lấy cảm hứng từ Bản Luật về Ẩn viện, hoặc các dự phóng gắn liền với đời sống cầu nguyện và sốt mến ở cấp độ Tỉnh dòng, đang được triển khai.

Cuộc họp được chúc lành qua sự chia sẻ huynh đệ và cầu nguyện của cộng đoàn Giêtsêmani. Ngoài ra còn các biến cố khác đầy ý nghĩa như:  thăm cộng đoàn Bếtlem, Thánh lễ ở Hang đá Chúa giáng sinh, và sự tham dự lễ khấn trọn đời của ba anh em Phan Sinh mới tại nhà thờ Đấng Cứu thế ở Giêrusalem.

Ban Truyền Thông Ofmvn dịch (commission-prayer-devotion-meeting)

Gửi tin nhắn FB cho Ban Quản trị Website

Loading...