Thursday, Mar 23rd

Last update07:43:58 AM GMT

Huấn luyện khởi đầu

Tình hình học vấn trong Dòng

Bài phát biểu tại Hội Nghị Quốc Tế về Huấn Luyện và Học Vấn ở Murcia,

Page 14 of 14

 

holysee web  Vatican Vietcatholic HDGM VN LOP NHAC
ORDOR FRA logo web fmm Daminh Dongten DCCT