Wednesday, Mar 22nd

Last update08:55:23 AM GMT

Xin hiệp ý cầu nguyện cho các ân nhân BTOG mới qua đời

Xin thông báo:
- Bà Maria Nguyễn Thị Trong , thuộc chi hội Cầu Ông Lãnh, đã an nghỉ trong Chúa ngày 22 tháng 2 năm 2017.
  Nhà Dòng sẽ dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Bà Maria Trong vào ngày 25/02/17 .

- Bà Maria Trịnh Thị Lộc , thuộc chi hội Cầu Ông Lãnh, đã an nghỉ trong Chúa ngày 04 tháng 2 năm 2017.
  Nhà Dòng sẽ dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Bà Maria Lộc vào ngày 26/02/17 .

- Bà Maria Ngô thị Chắt , thuộc chi hội HANH, Bảo Lộc đã an nghỉ trong Chúa ngày 19 tháng 2 năm 2017.
  Nhà Dòng sẽ dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Bà Maria Chắt vào ngày 28/02/17.

Xin cùng hiệp ý cầu nguyện cho các Linh Hồn Maria sớm được hưởng thánh nhan Chúa muôn đời.

 

holysee web  Vatican Vietcatholic HDGM VN LOP NHAC
ORDOR FRA logo web fmm Daminh Dongten DCCT