Thursday, Mar 23rd

Last update07:43:58 AM GMT

Bản văn bài giảng

Thiên Chúa đáng tin cậy (Luca 18,1-8 – CN XXIX TN - C)

Thiên Chúa đáng tin cậy (Luca 18,1-8 – CN XXIX TN - C)

Ngay sau lời giáo huấn mang tính cánh chung của Đức Giêsu

Gặp gỡ để bày tỏ lòng biết ơn (Luca 17,11-19 – CN XXVIII TN - C)

Gặp gỡ để bày tỏ lòng biết ơn (Luca 17,11-19 – CN XXVIII TN - C)

Đức Giêsu đi qua giữa hai miền Samari và Galilê (11): “Đi qua g

Đức tin bằng hạt cải là đức tin lớn hay nhỏ ?

Đức tin bằng hạt cải là đức tin lớn hay nhỏ ?

CN 27C : Đức tin bằng hạt cải là đức tin lớn hay nhỏ ?

Có lẽ để chọc quê các tông đồ

Cuộc sống trần thế không phải là tất cả (Luca 16,19-31 – CN XXVI TN - C)

Cuộc sống trần thế không phải là tất cả (Luca 16,19-31 – CN XXVI TN - C)

Những lời Đức Giêsu (16,15-18) tiếp theo lời tác giả giới thiệu người Pha

Biết khôn ngoan tiên liệu (Luca 16,1-13 – CN XXV TN - C)

Biết khôn ngoan tiên liệu (Luca 16,1-13 – CN XXV TN - C)

Cho đến nay, bài dụ ngôn Người quản lý bất lương này vẫn l

Page 5 of 106

 

holysee web  Vatican Vietcatholic HDGM VN LOP NHAC
ORDOR FRA logo web fmm Daminh Dongten DCCT