Sunday, May 28th

Last update06:21:06 AM GMT

Bản văn bài giảng

Sứ mạng của 72 môn đệ (Luca 10,1-12.17- 20 – CN XIV TN - C)

Sứ mạng của 72 môn đệ (Luca 10,1-12.17- 20 – CN XIV TN - C)

Bình an (5): Cần hiểu “bình an” này theo nghĩa của t

Tự giải thoát và tự ràng buộc (Luca 9,51-62 – CN XIII TN - C)

Tự giải thoát và tự ràng buộc (Luca 9,51-62 – CN XIII TN - C)

Khi bước theo Đức Giêsu, người ta không được nhìn lại đàng

con đường ba chữ phải

con đường ba chữ phải

CN 12C THƯỜNG NIÊN

con đường 3 chữ phải

Có lẽ một số người trong chúng ta còn nhớ câu

Phêrô tuyên xưng đức tin (Luca 9,18-24 – CN XII TN - C)

Phêrô tuyên xưng đức tin (Luca 9,18-24 – CN XII TN - C)

Ngay sau truyện Đức Giêsu hóa bánh ra nhiều để nuôi đám

Đức Giêsu tha thứ cho người phụ nữ tội lỗi (Luca 7,36–8,3 – CN XI TN - C)

Đức Giêsu tha thứ cho người phụ nữ tội lỗi (Luca 7,36–8,3 – CN XI TN - C)

Có hai yếu tố của bản văn trên đây được nhắc lại trong hoạt cảnh Ng

Page 8 of 107

 

holysee web  Vatican Vietcatholic HDGM VN LOP NHAC
ORDOR FRA logo web fmm Daminh Dongten DCCT