Sunday, May 28th

Last update06:21:06 AM GMT

Bản văn bài giảng

Đức Giêsu hiện ra với các môn đệ (Gioan 20,19-23 – Lễ Hiện Xuống ABC)

Đức Giêsu hiện ra với các môn đệ (Gioan 20,19-23 – Lễ Hiện Xuống ABC)

Trong tình trạng tranh tối tranh sáng lúc bình minh, Mari

vì sao Chúa xa cách : nhìn hai góc độ

vì sao Chúa xa cách : nhìn hai góc độ

Vì sao Chúa Con về trời : xét phía con người, xét từ Thiên Chúa

Không phải trong nhà

Những giáo huấn cuối cùng và lên trời (Luca 24,46-53 – Lễ Thăng Thiên - C)

Những giáo huấn cuối cùng và lên trời (Luca 24,46-53 – Lễ Thăng Thiên - C)

- bắt đầu từ Giêrusalem (47): Câu này là câu chuyển ti

Đức Giêsu luôn luôn hiện diện (Gioan 14,23-29 – CN VI PS - C)

Đức Giêsu luôn luôn hiện diện (Gioan 14,23-29 – CN VI PS - C)

Sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm anh em nhớ lại (26): Bultmann có

CN 5C Phục Sinh Giới răn mới : “mới” ở đâu ?

CN 5C Phục Sinh   Giới răn mới : “mới” ở đâu ?

CN 5C Phục Sinh 
Giới răn mới : “mới” ở đâu ?

Từ khi có con người xuất hiện

Page 10 of 107

 

holysee web  Vatican Vietcatholic HDGM VN LOP NHAC
ORDOR FRA logo web fmm Daminh Dongten DCCT