Cuộc thăm viếng Hạt Dòng Thánh Địa của ban Tổng Cố vấn

2018-10-25 363 Thảo luận

Từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 10, 2018, ban Tổng Cố vấn OFM đã viếng thăm các anh em của Hạt Dòng Thánh Địa. Chương trình thăm viếng đã cho phép ban Lãnh đạo Trung ương Dòng dùng toàn bộ thời gian để học hiểu những khía cạnh quan trọng của đời sống và sứ mạng của Hạt Dòng, thăm viếng những nơi thánh và tham dự vào những cử hành khác nhau với các cộng đoàn và Giáo hội địa phương.

Các sự kiện sau đã được tổ chức: một cuộc gặp gỡ của anh Tổng Phục vụ và ban Tổng Cố vấn với anh Giám hạt và ban Cố vấn của Thánh địa, trong tu viện Saint Saviour tại Giêrusalem; một buổi họp với các anh em đang thời kỳ thụ huấn của Saint Saviour và Ein Karem; thánh lễ trong cánh đồng các Mục tử ở Bethlehem; một cuộc rước đến Hang đá Giáng sinh và thăm viếng cộng đoàn Bethlehem; thăm viếng bảo tàng khảo cổ của Thánh địa trong tu viện “Chúa chịu đánh đòn” ở Giêrusalem; thăm Vương cung thánh đường Truyền tin với buổi đọc kinh Truyền tin ở Nazareth; thăm Hồ Galilê với một buổi lễ trong thánh đường Capernaum; một cuộc gặp gỡ và Thánh lễ với cộng đoàn liên Dòng ở Emmaus Qubeibeh; một gặp gỡ trong tu viện Saint Saviour với các anh em của Hạt dòng, đọc kinh chiều và ăn tiệc tối; thăm Gethsemane và núi Olives; và một Thánh lễ của ban Tổng cố vấn trong “Mộ thánh.”

Anh Tổng Phục vụ Michael Perry, OFM, cùng với anh Phó Tổng Phục vụ và các anh Tổng Cố vấn, cảm tạ Chúa về sự gần gũi huynh đệ của các anh em trong Hạt Dòng Thánh Địa, về sự phục vụ hiện nay của anh em cho Giáo hội địa phương và các người hành hương ở Thánh địa, về đời sống của các anh em Phan Sinh trong đối thoại với các nền văn hóa và niềm tin khác nhau. Lời cầu nguyện của họ là lời cầu nguyện với “Đấng Tối cao, Toàn năng, Trọn hảo”, xin Người khấn ban ơn phù trợ Dòng sống Phúc Âm của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, trong tình huynh đệ và nghĩa mọn hèn.

Alexis Trần Đức Hải, OFM, dịch

Gửi tin nhắn FB cho Ban Quản trị Website

Loading...