Tu Nghị Tỉnh Dòng - Ngày thứ hai

2020-03-02 2.372 Thảo luận

Ngày thứ hai – 2/3/2020

Ngày thứ hai bắt đầu bằng Thánh lễ lúc 5 giờ 30 sáng, với ý nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần, cầu cho Tu nghị Tỉnh Dòng được hiệp nhất trong Tình Yêu của Thiên Chúa, do anh John Wong, Tổng Kinh lý chủ tế và giảng lễ. Trong bài giảng, anh đã mời gọi anh em “hãy bắt đầu lại đời sống và sứ vụ của mình bằng cách mời gọi Thánh Thần của Tình Yêu đến giữa chúng ta, và chúng ta hãy mở lòng ra với Chúa Kitô Phục sinh, Đấng đi xuyên qua rào cản tâm trí và trái tim khép kín của chúng ta, và Đấng ban cho chúng ta tự do để ôm lấy tiềm năng và khả năng kỳ diệu mà Chúa Cha đã phục hồi trong những ai yêu mến và tìm kiếm thánh ý Người. Chúng ta hãy cử hành Tình Yêu đó trong suốt thời gian của Tu nghị, và nguyện xin Chúa của Lễ Ngũ Tuần ban cho chúng ta Bình an của Ngài”.

Đến 7 giờ 45, anh em tập trung tại phòng họp bắt đầu giờ làm việc của ngày thứ hai. Anh Anselm Nguyễn Hải Minh điều hành buổi sáng nay. Sau những hướng dẫn ngắn ngọn của anh Tổng Kinh lý, anh Inhaxiô Nguyễn Duy Lam, Giám tỉnh đọc Báo cáo gồm các phần chính như: lượng định về việc thực hiện các nghị quyết Tu Nghị TD 2017-2020; trình bày về thực trạng đời sống Tỉnh Dòng, công tác Huấn luyện và Học vấn, Hoạt động Phúc Âm hoá, công tác quản trị và điều hành; những đề nghị để thực hiện tốt hơn trong tương lai. Sau đó, anh Giuse Nguyễn Văn Huân, Quản lý Tỉnh Dòng báo cáo về tài chánh Tỉnh Dòng trong nhiệm kỳ ba năm qua. Sau hai báo cáo của hai anh, các nghị viên thảo luận theo nhóm nhỏ và nêu lên những câu hỏi thắc mắc cần được anh Giám tỉnh và anh Quản lý làm sáng tỏ. 9 giờ 45, anh em trở lại phòng họp để được anh Giám tỉnh và anh Quản lý giải đáp những thắc mắc mà anh em nêu lên. Sau khi anh em lắng nghe những giải đáp của hai anh, Hội nghị đi đến biểu quyết thông qua hai bản báo cáo của anh Giám tỉnh và anh Quản lý Tỉnh Dòng. Buổi làm việc sáng nay kết thúc lúc 11 giờ 15.

Tiết họp chiều nay lúc 13 giờ 50, bắt đầu bằng giờ Kinh trưa. Anh Giuse Phạm Văn Bình điều hành giờ họp chiều nay. Trước khi bắt đầu cho hai bản báo cáo tiếp theo, anh Tổng Kinh lý có 15 phút để giải đáp những thắc mắc mà các nghị viên đã nêu ra từ bài nhận định về Tỉnh Dòng của anh Tổng Kinh lý. Kế đó, anh Giuse Vũ Liên Minh, Thư ký VP Huấn luyện và Học vấn đọc báo cáo về công tác Huấn luyện và Học vấn của Tỉnh Dòng trong nhiệm kỳ qua. Sau đó, anh Anselm Nguyễn Hải Minh đọc báo cáo của VP Phúc Âm hoá và Truyền giáo. Các thành viên đã đặt những câu hỏi xin soi sáng và giải đáp thắc mắc từ hai bản báo cáo của hai văn phòng. Sau giờ giải lao, anh em trở lại phòng họp để nghe những giải đáp thắc mắc của hai anh thư ký. Buổi làm việc chiều nay kết thúc vào lúc 17 giờ 15.

Trong giờ Kinh chiều lúc 18 giờ 00, anh em cùng cảm tạ Thiên Chúa sau một ngày làm việc tập trung. Nguyện xin Chúa tiếp tục ở lại, đồng hành và thêm sức cho các thành viên Tu nghị trong bình an.

Tối nay lúc 19 giờ 30, mỗi thành viên dành một giờ để hồi tâm cầu nguyện để xin Thiên Chúa soi sáng, hướng dẫn qua mỗi cá nhân để cùng với các thành viên khác hướng đến việc xây dựng viễn ảnh, sứ vụ và mục tiêu phù hợp cho Tỉnh Dòng cho những năm tới.

Loading...