Kỳ gặp gỡ đầu tiên của các hữu trách nhiệm kỳ 2017-2020

2017-08-22 750 Thảo luận

Từ chiều ngày 17 đến ngày 19/7/2017, 46 anh em gồm các phụ trách cộng đoàn/điểm, các hữu trách đứng đầu các văn phòng, ban ngành trong Tỉnh dòng, và các anh trong HĐTD, đã gặp gỡ tại Trung Tâm Hành Hương Tổng Giáo phận Sài Gòn - Bãi Dâu, Vũng Tàu, để tham dự kỳ họp thường huấn thường niên dành cho hữu trách. Đây là kỳ gặp gỡ các hữu trách đầu tiên của nhiệm kỳ 2017-2020 do Ban Điều hành Tỉnh dòng cùng với Ban Thường Huấn tổ chức. Nội dung kỳ họp tập trung vào các bài trình bày và chia sẻ sau:

“Phụ trách – Người linh hoạt thứ nhất và cần thiết của việc thường huấn trong huynh đệ đoàn địa phương” do anh Gioan TC Nguyễn Phước trình bày, nhằm giúp các anh hữu trách, đặc biệt là các anh Tân phụ trách, hiểu được chức năng và vai trò của người Phụ trách trong cộng đoàn.

Kế đến là các bài “Hướng dẫn linh hoạt đời sống Tỉnh Dòng nhiệm kỳ 2017 – 2020” do anh Vinh sơn Hạnh giới thiệu; “Xây dựng dự phóng Cộng đoàn”, do anh Anselm Hải Minh trình bày. Sau đó, là báo cáo của 2 văn phòng Huấn Luyện & Học vấn; Phúc Âm Hóa & Truyền giáo; báo cáo của Ban JPIC; Ban Quản Lý Tỉnh dòng. Các báo cáo đã soi sáng và đóng góp ý tưởng vào việc định hướng cho Hội đồng Tỉnh dòng lên kế hoạch linh hoạt đời sống Tỉnh dòng nhiệm kỳ 3 năm (2017-2020).

Nội dung cuộc họp còn được bổ sung và làm phong phú thêm từ các chia sẻ về các mối bận tâm của 27 anh phụ trách, trưởng điểm, trưởng nhà con, trưởng các cơ sở. Ngoài ra, một số chia sẻ thảo luận khác về đời sống Tỉnh dòng như: việc mua bảo hiểm y tế, thực hiện các dự án, kỷ luật tu trì, và truyền thông,…

Kỳ họp kết thúc sau phần lượng giá về công tác tổ chức, nội dung học tập, nơi ăn chốn ở,… Nhìn chung, kỳ họp đã diễn ra tốt đẹp, với những ơn lành mà Chúa đã tuôn đổ xuống trên từng anh em, mỗi cộng đoàn và toàn thể Tỉnh dòng. Tạ ơn Chúa vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương (x. Tv 135,1).

Ban Truyền Thông Ofmvn

Gửi tin nhắn FB cho Ban Quản trị Website

Loading...