Skip to content
Main Banner

Hiệp hội gia đình Phan Sinh

hiep-hoi-gia-dinh-phan-sinh-4-1703058884.jpg

Tên gọi “Gia Đình Phan Sinh” được dùng cách rộng rãi để chỉ tất cả các dòng tu đã được gợi hứng từ đặc sủng của Thánh Phanxicô. Đặc sủng Phanxicô đã truyền cảm hứng cho những người nam và người nữ, cả giáo dân, tu sĩ hay linh mục, những người đã lập nên các tu hội khác nhau qua nhiều thế kỷ.

Kinh nghiệm ban đầu của Thánh Phanxicô và các anh chị em đầu tiên của ngài, đã gần như ngay lập tức, sinh ra một Dòng tu nam (Dòng Anh Em Hèn Mọn), một Đan viện nữ (Clara và các chị em, sau khi thánh nữ qua đời, dòng được gọi là Các Chị Em Thanh Bần Clara) và một Dòng giáo dân, gồm những người sống trong gia đình, nơi làm việc, cộng đồng xã hội, chính trị và tôn giáo của họ; nơi đó, họ làm chứng tá cho sự dấn thân của người Kitô hữu Phan Sinh (Dòng Phan Sinh Tại Thế).

Phong trào tôn giáo phức tạp này được khơi dậy bởi kinh nghiệm của thánh Phanxicô, trải qua nhiều thế kỷ, đã phát triển, phân mảnh, khôi phục, chia nhánh và tái hiệp nhất, với một lịch sử thú vị mà chúng ta không thể nói ở đây.

Do đó, theo nghĩa rộng này, ngày nay, Gia đình Phan Sinh bao gồm các Dòng, cả tu sĩ và giáo dân, các Tu hội hoặc Hiệp hội đời sống thánh hiến dành cho những người nam và những người nữ, các đan viện của Chị Em Thanh Bần Clara và Dòng Vô Nhiễm Nguyên Tội, Dòng Ba Tại Thế, cũng như các nhóm hoặc phong trào được gợi hứng từ Thánh Phanxicô Assisi. Cũng không nên quên rằng trên thế giới còn có các tu sĩ Phanxicô Anh giáo và Phanxicô Tin Lành (Lutheran).

Năm 1995, người ta quyết định đưa ra một hình thức có tổ chức hơn cho "thiên hà Phan Sinh" này, và Hiệp hội Gia đình Phan Sinh được thành lập để cổ vũ sự hiệp thông đời sống trong gia đình Phan Sinh và để có tiếng nói thống nhất trên thế giới và trong Giáo hội. Vài năm sau (2004), Hiệp hội đã được Bộ Đời sống Thánh hiến và Tu đoàn Tông đồ công nhận về mặt pháp lý.

hiep-hoi-gia-dinh-phan-sinh-3-1703058884.jpg

CÁC THÀNH VIÊN CỦA HIỆP HỘI

Hiệp hội gồm có sáu thành viên:

• Tổng Phục vụ Dòng Anh Em Hèn Mọn (OFM)

• Tổng Phục vụ Dòng Anh Em Hèn Mọn Viện Tu (OFM Conv)

• Tổng Phục vụ Dòng Anh Em Hèn Mọn Capuchin (OFM Cap)

• Tổng Phục vụ Dòng Ba Tại Viện (TOR)

• Tổng Phục vụ Dòng Phan Sinh Tại Thế (OFS)

• Chủ tịch Hội đồng Anh Chị Em Phan Sinh Quốc tế Dòng Ba Tại Viện (CFI-TOR)

hiep-hoi-gia-dinh-phan-sinh-2-1703058884.jpg

MỤC TIÊU

Hiệp hội - không ảnh hưởng đến đặc tính, quyền tự chủ và thẩm quyền của từng dòng hoặc tu hội - nhằm mục đích:

• Cổ vũ kiến thức về lịch sử và linh đạo Phan sinh, và nêu chứng tá trong thực hành đời sống hằng ngày, trong các sáng kiến riêng, trong các hoạt động và tổ chức, trong việc trung tín và không ngừng phục vụ Giáo hội, đặc biệt trong việc truyền giáo và hình thành nền văn hóa Kitô giáo;

• Duy trì một thái độ chung, để có sự tiếp xúc hiệu quả hơn, với Tòa thánh, hàng giáo phẩm của Giáo hội và các hiệp hội tu trì khác;

• Thúc đẩy và thực hiện một cách huynh đệ sự cộng tác trong nhiều sáng kiến và hoạt động khác nhau (ví dụ: chiêm niệm, mục vụ, truyền giáo ad gentes, huấn luyện khởi đầu và thường huấn, các trung tâm nghiên cứu cao hơn và các chương trình với các anh em tu sĩ Phan Sinh không Công giáo);

• Thúc đẩy và hỗ trợ các tổ chức và cơ cấu chung, với Quy chế riêng được Hội nghị phê chuẩn, nhằm thực hiện các mục tiêu đã nêu ở điểm trước trong các lĩnh vực cụ thể và được xác định;

• Không ngừng khơi dậy tinh thần huynh đệ để thực hiện Unum Sint (Nên Một), trở thành dấu chỉ và chứng nhân của sự hiệp nhất trong Giáo hội và thế giới;

• Đại diện Hiệp hội Gia đình Phan Sinh với Tòa Thánh, các Dòng, các Học viện và các tổ chức khác trong mọi vấn đề liên quan đến các vấn đề chung.

hiep-hoi-gia-dinh-phan-sinh-1-1703058884.jpg