Skip to content
Main Banner

Văn thư Tòa Thánh chấp nhận cử hành Năm thánh Tỉnh Dòng 2008-2009 với ơn toàn xá

Administrator
2008-08-12 00:00 UTC+7 161

TÒA ÂN GIẢI TỐI CAO
Prot. N. 174/08/I

 

TÒA ÂN GIẢI TỐI CAO, thừa lệnh Đức Thánh Cha, rộng ban Ơn Toàn Xá cho những Kitô hữu nào thực lòng sám hối, đền tội, và chu toàn đầy đủ các điều kiện thông thường (là xưng tội rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha). Họ lãnh nhận đuợc Ơn Toàn Xá khi kính viếng dưới dạng hành hương ít nhất một trong các Nhà Thờ Tu Viện họăc Nhà Thờ Giáo Xứ được trao phó cho các Anh em hèn mọn chăm sóc mục vụ, và tại đó họ hợp lòng hợp ý với các mục đích thiêng liêng của các cuộc cử hành trong Năm Kỷ Niệm Thành lập Tỉnh Dòng Anh em hèn mọn Việt nam và họ tham dự sốt sắng một nghi thức thánh thiêng hoặc một việc đạo đức được thực hiện công khai, hoặc cầm trí suy gẫm về một đề tài đạo đức trong khỏang thời gian thích hợp và kết thúc bằng việc đọc hay hát Kinh Lạy Cha, Kinh Tin Kính và kêu cầu Đức Mẹ Đồng Trinh. Họ cũng có thể nhường ơn toàn xá ấy cho các linh hồn đang bị cầm giữ nơi Luyện Ngục như một dạng bầu cử cho các linh hồn ấy.

Ngày 04-10-2008, đại lễ Thánh Phanxicô Assisi, bổn mạng của Tỉnh Dòng, cũng là ngày khai mạc Năm Thánh;

Ngày 21-11-2008, lễ nhớ Đức Trinh Nữ Maria Dâng Mình trong Đền Thờ, kỷ niệm ngày các Anh em hèn mọn đặt chân đến Việt Nam, thành lập Tỉnh Dòng;

Ngày 08-12-2008, đại lễ Đức Trinh Nữ Maria Thành Thai Vô Nhiễm, bổn mạng Dòng Anh em hèn mọn;

Ngày 25-03-2009, đại lễ Truyền Tin;

Ngày 01-05-2009, lễ nhớ Thánh Giuse Thợ, để phát huy ơn làm việc được Thánh Phanxicô khuyến khích;

Ngày 13-06-2009, lễ kính Thánh Antôn Pađôva;

Ngày 15-07-2009, lễ kính Thánh Bonaventura;

Ngày 11-08-2009, lễ kính Thánh Clara;

Ngày 25-08-2009, lễ kính Thánh Lu-y, Bổn mạng của Dòng Phan Sinh Tại Thế;

Ngày 04-10-2009, đại lễ Thánh Phanxicô, ngày bế mạc Năm Thánh.

Văn thư này chỉ có hiệu lực cho lần cử hành Năm Thánh này mà thôi. Bất chấp bất cứ điều gì trái ngược.

Ban hành tại Bổn Tòa
Tòa Ân Giải Tối Cao, Rôma, ngày 30 tháng 5 năm 2008 sau Chúa Nhập Thể.

Giacôbê Phanxicô STAFFORD Hồng Y của Hội Thánh Công Giáo,
Chánh Tòa Ân Giải Tối Cao (đã ký)

Gioan Phanxicô Girotti, O.F.M. Conv.
Giám Mục hiệu tòa Metensis,
Chánh Văn phòng (đã ký)

Chia sẻ