Skip to content
Main Banner

Ai tín: ông cố Phêrô Nguyễn Văn Mậu, thân phụ của anh Giuse Nguyễn Tiến Dũng, OFM mới qua đời

Administrator
2021-06-07 00:00 UTC+7 147
Chia sẻ