Skip to content
Main Banner

Tác Phẩm Đầu Tay Của Anh Tổng Phục Vụ

Administrator
2022-05-27 00:00 UTC+7 81

Nhà xuất bản TS Edizioni (Terra Santa Edizioni) đã xuất bản, cả dưới dạng e-book, tác phẩm “Il tesoro di Francesco” (Kho tàng của thánh Phanxicô), thu thập một số bài viết của anh Massimo Fusarelli ofm, người được bầu làm Tổng Phục vụ Dòng Anh em Hèn mọn vào tháng 7 năm 2021. Tác phẩm giới thiệu hơn hai mươi bài phát biểu được thực hiện trong năm qua, vào những dịp khác nhau, kể từ khi tác giả bắt đầu sứ vụ mới của mình. Nội dung các bài viết đề cập đến thánh Phanxicô Assisi và tầm nhìn Phan sinh về thế giới, một chủ đề rõ ràng là trọng tâm trong thừa tác vụ của người được đặt ở vị trí đứng đầu Dòng Anh em Hèn Mọn.

 (Nguồn: https://ofm.org/it/blog/il-tesoro-di-francesco-il-primo-libro-del-ministro-generale/)

Chia sẻ