Gặp Gỡ Giữa Hội Đồng Dòng Và Các Tổng Kinh Lý 2022

2022-12-18 173 Thảo luận

Từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 11 năm 2022, tại Trung ương Dòng, anh Tổng Phục vụ Massimo Fusarelli và Ban Tổng Cố vấn đã gặp gỡ các Tổng Kinh lý được bổ nhiệm trong 12 tháng qua.

Vào ngày đầu tiên của cuộc gặp gỡ, do anh TCV Victor Luís Quematcha linh hoạt, anh Tổng Phục vụ đã chào đón các TKL và khuyến khích họ «xem xét trong Tỉnh dòng hay Hạt dòng tự trị có thực sự hiện diện tất cả những yếu tố cần thiết để có thể tổ chức cách đầy đủ đời sống và sứ mạng của Dòng hay không, đó là điều mà trên thực tế được coi là một trong những nhiệm vụ chính của Dòng» (SG 126). Và, sử dụng một phép ẩn dụ phúc âm, Anh khẳng định rằng thách thức của cuộc kinh lý pháp định «nằm ở việc ‘nhìn thấy những chồi non mới’ và có lẽ phải can đảm ‘cắt bỏ một số cành khô’ cho cuộc sống nở hoa trở lại. Đó là việc nắm bắt những khởi đầu mới này, mà chúng ta có nguy cơ không nhìn thấy nếu chúng ta chỉ hình dung về Giáo hội và Dòng như chúng đã từng tồn tại trong quá khứ, thậm chí là hiện tại».  

Tiếp theo là thời gian thảo luận, đối thoại và đặt câu hỏi giữa các TKL với Ban TCV. Các TKL bày tỏ nỗi lo âu và hy vọng của họ; một số vị đã bắt đầu các chuyến kinh lý pháp định cũng chia sẻ kinh nghiệm của họ như một thời điểm giúp họ lớn lên.

Những ngày sau đó, tất cả các lĩnh vực của cuộc kinh lý pháp định đã được bàn thảo, như Tu nghị Tỉnh dòng, Đại hội hậu Tu nghị, Quy chế riêng của Cuộc kinh lý pháp định, Kinh tế Tỉnh dòng, và các văn phòng linh hoạt của một thực thể Phan sinh.

Trong số 10 TKL tham dự lần này có anh Rufino Han-Wook Lim đang kinh lý Tỉnh dòng chúng ta.

(Nguồn: https://ofm.org/incontro-tra-il-definitorio-generale-con-i-visitatori-2022.html)

Loading...