Họp báo: Tổng Tu nghị

2020-08-16 214 Thảo luận

Hội Đồng Dòng, - sau khi cân nhắc kỹ càng và như kết quả của cuộc đối thoại và những giây phút thảo luận với các Chủ tịch Hội đồng, trong phiên họp bất thường vào Thứ Năm ngày 30 tháng 7 năm 2020,- đã quyết định rằng Tổng Tu nghị của Dòng sẽ được cử hành tại Rôma, từ ngày 03 đến ngày 18 tháng 07 năm 2021, tại Đại học Quốc tế “San Lorenzo da Brindisi” của các Anh em Capuchinô.

Như điều 140 § 1 của Tổng Nội quy quy định: “Ít nhất sáu tháng trước khi cử hành Tổng Tu nghị, Tổng Phục vụ gởi văn thư cho toàn Dòng để triệu tập các thành viên và thông báo ngày khai mạc với các đề tài chính yếu.” 

Nếu diễn biến các sự kiện của đại dịch Covid-19 buộc chúng ta phải hoãn ngày, thì Tổng Tu nghị sẽ được tổ chức tại Rôma từ ngày 06 đến ngày 21 tháng 09 năm 2021.

Chủ đề và Biểu tượng của Tổng Tu nghị được Ban Tổng Cố vấn chọn như sau:

Loading...