Lời tiên báo của tư tưởng Phan sinh về kinh tế

2020-03-16 238 Thảo luận

Nền kinh tế toàn cầu của thế kỷ thứ 21, được củng cố sau khi bức tường Berlin sụp đổ, đặt nền tảng trên chủ nghĩa tư bản “tự do,” một chủ nghĩa không ngừng trở nên phong phú qua các thị trường tài chính, nhưng có nguy cơ suy yếu và tự cô lập trong một cái vòng tự cung cầu.

Trong bối cảnh này, nền kinh tế sản xuất, các tài nguyên thiên nhiên và chính con người là đối tượng của những quá trình suy giảm liên tục. Các điều này có khuynh hướng hợp pháp hóa mọi hình thức bất bình đẳng và sự coi thường những gì quý nhất của các tài sản chung: sự quân bình khí hậu của hành tinh, quyền có phẩm giá của mỗi công nhân, quyền có tương lai của những thế hệ mới.

Chính vì thế mà nền kinh tế, được hiểu như học thuyết của hành vi của con người, đối mặt với những thách đố luân lý và xã hội khắc khe.

Trong khuôn khổ này, đề nghị xuất phát từ học thuyết kinh tế Phan Sinh – được khai triển tại Âu châu vào những thế kỷ 13 đến 16 – có thể cung cấp một đóng góp có giá trị bằng cách trình bày các suy tư của nó trên những nền tảng luân lý và các mục tiêu của hoạt động kinh tế.

Luật Dòng của Phanxicô mời gọi chúng ta hiểu sự nghèo khó tự nguyện và sự giàu có là gì, nghĩa là giá trị của đời sống nghèo khó tự nguyện như một chiều kích của cuộc sống là gì, cũng như giá trị của việc sử dụng các tài nguyên là gì. Chính từ sự thách đố hằng ngày này, sự thách đố được đặt ra bởi Bản Luật và được mỗi anh em Phan Sinh thể hiện, mà phát sinh ra một tầm nhìn kinh tế về con người và thế giới. Một tư tưởng quy hoạch và đối thoại được đo lường bởi những câu hỏi nền tảng của kinh tế: giá trị các tài nguyên, cách sử dụng tiền, luân lý của các thị trường, phẩm giá con người.

Toàn tập các bài thuyết trình cho biến cố Assisi, “Kinh tế của Phanxicô” vào ngày 26-28 tháng 03, 2020, nhằm cung cấp những khái niệm khung và một loạt các ý tưởng giúp suy nghĩ. Nó nhắm đến những ai muốn dấn thân tìm hiểu bên trong Dòng Anh Em Hèn Mọn cũng như cho những ai có những kinh nghiệm đào tạo khác, và đối thoại với các nhà chuyên môn trong thế giới kinh tế và tài chính.

Ngoài việc trình bày hai đề tài cho mỗi buổi họp, sẽ có các gợi ý cho các thảo luận của các tham dự viên về những gì cần cho việc nghiên cứu thêm, những câu hỏi và những kinh nghiệm hiện nay.

Thời gian:

12 – 19 – 26 tháng Ba 2020

Địa điểm:

Đại học Giáo hoàng Antonianum – Rôma

Thông tin:

Thư ký: 0670373502

Một chứng thư tham dự sẽ được cung cấp cho những ai yêu cầu.

Loading...