Ai tín: tu sĩ Phêrô Nguyễn Đình Phục, OFM mới qua đời

2019-12-27 2.180 Thảo luận

Loading...