Ai tín: tu sĩ Phêrô Nguyễn Đình Phục, OFM mới qua đời

2019-12-27 1.177 Thảo luận

Loading...