Skip to content
Main Banner
Thánh Tôma (03/07) - Thánh Vêrônia Giulianô (09/07) - Thánh Nicôla Pích, Vinhađi (10/07) - Thánh Bênêđíctô (11/07) - Thánh Bônaventura (15/07) - Thánh Giacôbê (25/07) - Thánh Gioakim và Anna (26/07) - Thánh Mátta, Maria, Lazarô (29/07) - Thánh Ignatiô Loyôla (31/07)
Ngôn ngữ

Maria Mẫu Tâm Từ Nhân

Administrator
2024-07-21 01:28:18 0
<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><strong>MARIA MẪU T&Acirc;M TỪ NH&Acirc;N</strong></p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><strong>PK1:</strong> Giờ n&agrave;y đo&agrave;n con, quỳ b&ecirc;n Mẫu T&acirc;m từ nh&acirc;n. Lặng thầm nguyện xin, xin Mẹ thương đến đo&agrave;n con, x&oacute;t thương nh&acirc;n loại c&ograve;n đang m&ecirc; đắm tội nhơ, cứu gi&uacute;p bao người khổ đau tr&ecirc;n c&otilde;i xa mờ.</p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><strong>ĐK:</strong> &Ocirc;i Maria, Mẫu T&acirc;m đầy tr&agrave;n &acirc;n ph&uacute;c</p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Từ t&ograve;a cao sang, thương đo&agrave;n con l&uacute;c gian tru&acirc;n.</p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">&Ocirc;i Maria, Mẫu T&acirc;m gi&agrave;u l&ograve;ng x&oacute;t thương</p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Mẹ ơi con đang tr&ecirc;n đường c&ugrave;ng khổ k&ecirc;u cầu.</p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><strong>PK2:</strong> Giờ n&agrave;y đo&agrave;n con, nh&igrave;n l&ecirc;n Mẫu T&acirc;m cực khoan. Lặng thầm nguyện xin, xin Mẹ gh&eacute; mắt rủ thương, x&oacute;t thương nh&acirc;n loại c&ograve;n đang chinh chiến ng&agrave;n nơi, x&oacute;t thương d&acirc;n Việt, dịch bệnh đang kh&oacute;c than r&atilde; rời.</p> <p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><strong>PK3:</strong> Giờ n&agrave;y đo&agrave;n con, nh&igrave;n l&ecirc;n tr&aacute;i tim hiền khi&ecirc;n. Lặng thầm nguyện xin, xin Mẹ che chở đo&agrave;n con, s&oacute;ng x&ocirc; ba đ&agrave;o, đời con kh&ocirc;ng biết về đ&acirc;u, c&uacute;i xin dắt d&igrave;u đo&agrave;n con tho&aacute;t cơn u sầu.</p>
Chia sẻ