Skip to content
Main Banner

Đức Vua Giêsu

BTT OFMVN
2019-11-23 22:00 UTC+7 215

                Giê-su đích thực là vua,

       Bởi Ngài chiến thắng, đâu thua tà thần.

              Khi Ngài hiến trọn bản thân,

       Chết trên thập giá cứu dân mọi thời.

              Giúp cho nhân thế làm người,

       Đúng theo phẩm chất Chúa Trời đề ra.

              Đó là đích thực con Cha,

       Ngày đêm vui sống trong nhà thân thương.

              Hằng luôn đi đúng con đường,

       Chính Thầy chí thánh nêu gương suốt đời.

              Ngài luôn mong ước mọi người,

       Trở nên hoàn thiện bằng đời thiện chân.

              Đây là cách thế góp phần,

       Làm cho Nước Chúa lan dần mọi nơi.

              Mọi người từ giã cuộc đời,

       Được vào vương quốc Nước Trời vinh quang.

 

“Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người” (Mt 25,31-32).

Chúa nhật XXXIV TN năm C  – Lễ Chúa Ki-tô Vua Vũ Trụ

24/11/2019  – Hai Tê Miệt Vườn

Chia sẻ