Chứng nhân hôm nay

2008-11-16 352 Thảo luận

Chứng nhân của Chúa hôm nay,

Chính bằng cuộc sống thẳng ngay của mình.

Sẵn sàng chấp nhận hy sinh,

Miễn sao danh Chúa hiển vinh sáng ngời.

Đây là cách thế kêu mời,

Mọi người dương thế sống đời thẳng ngay.

Điều này vừa đẹp lại hay,

Giúp cho xã hội đổi thay thật tình.

Từ nay ai nấy quên mình,

Sống cho kẻ khác bằng tình vị tha.

Mọi người lại được gặp Cha,

Chính là Thiên Chúa bao la phúc lành.

Giúp nhau tiến bước thật nhanh,

Đi vào cõi sống trong thành Thiên Cung.

Sau khi đã sống tín trung,

Con đường đức ái đến cùng mãi luôn.

Loading...