Đâu có tinh tuyền!

2008-12-06 981 Thảo luận

Đời con đâu có tinh tuyền,
Bởi vì liên đới tội truyền Ađam.
Trí tâm chất chứa dối gian,
Với bao tội ác, đầy tràn bất nhân.
Ngày đêm chỉ biết tranh giành,
Quyền uy thế lực làm phần riêng tư.
Bỏ đi bác ái, nhân từ,
Sẵn sàng chối bỏ loại trừ tha nhân.
Để rồi chẳng chịu thực hành,
Giới răn bác ái chân thành vị tha.
Cả lòng chối bỏ người Cha,
Chính là Thiên Chúa bao la ân tình.
Ước mong con được tái sinh,
Ở trong thánh sủng Thần Linh Chúa Trời.
Từ nay trở lại làm người,
Toàn chân thiện mỹ sáng ngời tình thương.

"Lúc chào đời con đã vương lầm lỗi, đã mang tội khi mẹ mới hoài thai.
Xin rửa con cho sạch, con sẽ trắng hơn tuyết"
(Tv 50,7.8)

Mừng Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 08/12/2008
Hai Tê Miệt Vườn

Loading...