Tấm gương tiền nhân

2008-11-16 885 Thảo luận

Tấm gương các bậc tiền nhân
Chết cho sự thật lưu danh muôn đời.
Đây là cách thế kêu mời,
Mọi người dương thế sống đời thiện chân
Mọi người cương quyết đấu tranh,
Loại trừ gian dối góp phần dựng xây.
Giúp cho xã hội từ đây,
Chứa chan lẽ phải dư đầy tình thương.
Cùng nhau quyết sống can trường,
Bước theo chân lý, con đường Phúc Âm.
Chẳng ai mắc phải sai lầm,
Không cho tội ác giam cầm lương tri.
Để rồi luôn biết thực thi,
Công bình bác ái chỉ vì yêu thương,
Dắt nhau vào cõi thiên đường,
Mọi người vui sống luôn thường bên Cha.

 

Hai Tê Miệt Vườn OFM

Loading...