Skip to content
Main Banner

Tổng Tu nghị 2021: Ngày thứ 7

Administrator
2021-07-09 00:00 UTC+7 115

Trọng tâm chính của ngày hôm nay là các vấn đề lập pháp và hành chính. Các ủy ban của Tổng Tu nghị đã được thành lập và bắt đầu làm việc dựa trên các đề xuất, các vấn đề pháp lý và thông điệp cuối cùng của Tổng Tu nghị.

Các nghị viên đã đưa ra những mô tả và giải thích rõ ràng trên các đề xuất dự thảo ban đầu cho việc sửa đổi Tổng Nội quy Dòng, cũng như  pháp chế của Tổng Tu nghị. Các lĩnh vực được đề nghị trong các sửa đổi nội quy lần này bao gồm việc chăm sóc và bảo vệ các trẻ vị thành niên và những người trưởng thành dễ bị tổn thương, việc tổ chức sứ vụ và truyền giáo, điều hành và quản lý, và tình huynh đệ.

Ngoài ra, anh Paolo Quaranta và anh Pierre Charland đã được bầu chọn tham gia với anh John Puodziunas, Quản lý của Tổng Tu nghị, trong Ủy ban Kinh tế của Tổng Tu nghị này.

Chia sẻ