Tổng Tu nghị 2021: Ngày thứ 3

2021-07-06 512 Thảo luận

Anh Tổng Phục vụ cũng mạnh mẽ nói về sự cần thiết của Dòng chúng ta trong việc trở về với đặc tính huynh đệ ban đầu của Đấng sáng lập, và để các anh em từ chối quyền lực và đặc ân của não trạng giáo sĩ, và thay vào đó, sống như những người anh em hèn mọn trong cầu nguyện và truyền giáo. Ngài nhấn mạnh nhu cầu được cùng tiếp cận các nguồn lực và đối xử bình đẳng với mọi anh em, bắt đầu với việc triển khai rộng rãi hơn các thuật ngữ Phan Sinh như “Nhà huấn luyện khởi đầu” thay vì “Chủng viện”, và “Anh-em” thay vì “Cha-con”.

Ngoài các khuyến nghị trong bản báo cáo của Tổng Phục vụ đã được công bố, Anh Michael còn nhấn mạnh tầm quan trọng của giao tiếp cởi mở và đối thoại huynh đệ giữa anh em ở tất cả các cấp, và đảm bảo rằng các nhiệm vụ mà Tu nghị giao phó được thực hiện, đặc biệt ở các cấp địa phương.

Thách thức mà Anh Tổng Phục vụ đề ra cho tất cả các anh em chúng ta là xem xét ơn gọi của chúng ta hôm nay, biện phân và vạch ra lộ trình ơn gọi của chúng ta cho ngày mai, để trở thành nguồn cảm hứng, niềm vui và hy vọng. Điều này bao gồm việc sẵn sàng nhìn thực tại xung quanh chúng ta với sự chân thành, là sống cách đích thực bản sắc Tin Mừng của chúng ta, và được hướng dẫn bởi đức tin thay vì sợ hãi trong việc đưa ra các lựa chọn tiên tri. Cách đặc biệt, thách thức bao gồm việc hòa hợp đức tin và lòng bác ái vào đời sống huynh đệ hàng ngày và tiếp cận mục vụ cách sáng tạo, nhằm hợp nhất sự Huấn luyện, Sứ vụ và Phúc âm hóa, và JPIC với nhau một cách toàn diện.

Trong phần trình bày của mình, Anh Tổng Phục vụ đã mời Anh Jaime Campos, -Giám đốc Văn phòng Trung ương về Công lý, Hòa bình, và sự Toàn vẹn của Tạo thành -, chia sẻ về những phát triển của JPIC vốn không thể thiếu đối với đời sống của Hội Dòng. Các phát triển này bao gồm một trung tâm đào tạo trực tuyến của Laudato Si’ và linh hoạt các sáng kiến JPIC khác nhau. Anh Jaime nhấn mạnh sự cần thiết phải đào sâu lối sống tiên tri và bản sắc của Dòng, với cuộc đối thoại thường xuyên trong một tinh thần hiệp thông.

Để hiệp thông và chia sẻ các nguồn lực với Hội Dòng, Văn phòng Trung ương có trang web riêng trên www.ofmjpic.org cũng như trang web Laudato Si ’Revolution trên www.laudatosirevolution.org

        Các nghị viên đã gặp nhau trong các nhóm thảo luận nhỏ để chia sẻ phản hồi của họ đối với Bản Báo cáo của Tổng Phục vụ, và trong các nhóm ngôn ngữ, làm việc trên các hướng dẫn cho Hội Dòng ngày nay để tìm thấy ý nghĩa và hướng đi của nó trong Chúa Kitô, cho cuộc sống của thế giới.

Loading...