Skip to content
Main Banner

Tu nghị Tỉnh Dòng 2023 - Ngày thứ ba

Administrator
2023-01-04 00:00 UTC+7 198

Ngày thứ ba – 04/01/2023

Thánh lễ đồng tế cầu cho công việc huấn luyện và học vấn của Tỉnh Dòng. Anh Giuse Vũ Liên Minh, Thư ký huấn luyện và học vấn, chủ tế Thánh Lễ. Anh Phao-lô Nguyễn Đình Vịnh giảng lễ. Trong bài giảng lễ, anh Vịnh nhấn mạnh đến từ “Huấn Luyện”. “Huấn” phải đi với “Luyện” như học phải đi với hành. Nhiều khi chúng ta chỉ dừng lại ở “Huấn” mà chưa đạt tới “Luyện”. Nói cách khác, lý thuyết phải có thực hành. Mẫu người Phan Sinh là phải vậy.

Buổi sáng

Anh Thư ký Huấn luyện và Học vấn trình bày Bản báo cáo về công tác huấn luyện và học vấn của Tỉnh Dòng nhiệm kỳ 2020-2022. Huấn luyện và Học vấn bao gồm 13 thực thể chia làm 3 khối : Khối Huấn luyện khởi đầu, Khối Thường huấn và Khối Học vấn. Có thể nói, đây là Văn phòng đa dạng và phong phú nhất, thu hút nhiều công sức và thao thức nhất của Tỉnh Dòng, từ nhân sự huấn luyện, anh em thụ huấn, môi trường huấn luyện đến các chương trình trong các giai đoạn huấn luyện. 

Các anh em làm công tác huấn luyện và học vấn tận tâm, tận tình trong công việc được giao phó. Hầu hết anh em đã làm đúng chuyên môn. Tuy nhiên, nhân sự cho vấn đề này còn rất mỏng, nhất là vấn đề đồng hành thiêng liêng. 

Sau khi anh Thư ký huấn luyện và Học vấn báo cáo, Tu nghị dành 1 giờ để thảo luận, thắc mắc và cần được soi sáng từ Bản báo cáo.

Buổi chiều

Anh em lắng nghe Anh Thư ký Phúc âm hóa và Truyền giáo báo cáo về sinh hoạt của công việc Phúc âm hóa và Truyền giáo trong Tỉnh Dòng nhiệm kỳ qua. Anh Thư ký Phúc âm hóa và Truyền giáo đã cho anh em thấy một cách tổng quan về hiện trạng của các hoạt động liên quan đến Văn phòng. Văn phòng này bao gồm rất nhiều thực thể, phòng ban, lãnh vực, như truyền giáo, Phúc âm hóa, mục vụ giáo xứ, công tác xã hội, điêu khắc, âm nhạc, truyền thông, y tế, giáo dục... Vì sự đa dạng và phong phú nên cũng cần nhiều nhân sự nhằm đáp ứng cho những nhu cầu này.

Chia sẻ