Skip to content
Main Banner

Tu nghị Tỉnh Dòng - Ngày thứ năm

Administrator
2023-01-06 00:00 UTC+7 507

Ngày họp thứ năm – 06/01/2023

Trong Thánh lễ buổi sáng, anh em hiệp ý cầu xin ơn Chúa Thánh Thần cho việc bầu cử anh Giám tỉnh nhiệm kỳ mới. 

Buổi sáng

Anh em dành tiết đầu tiên cho việc bầu cử Giám Tỉnh nhiệm kỳ 2023-2029. Đây là một việc làm hết sức hệ trọng đối với toàn Tỉnh Dòng và từng anh em, dó đó, bầu khí cũng hết sức trang trọng. Đầu tiên là việc điểm danh lại các anh em tham dự Tu Nghị. Anh Tổng Kinh Lý giới thiệu 3 ứng viên đã được Trung Ương Dòng chấp thuận gồm Anh Giuse Phạm Văn Bình, Anh Giuse Vũ Liên Minh và Anh Gioan Thiên Chúa Nguyễn Phước để bầu vào chức vụ Giám tỉnh. Sau đó, Anh trình bày cho Tu Nghị về thể lệ bỏ phiếu bầu Giám Tỉnh, chỉ thị 2 kiểm phiếu viên và tuyên bố Anh Inhaxiô Nguyễn Duy Lam hết chức vụ Giám tỉnh nhiệm kỳ 2020-2022. Các bước đã chuẩn bị sẵn sàng, anh em bắt đầu được phát các lá phiếu bầu. 

Sau khi kiểm phiếu, anh Gioan Thiên Chúa Nguyễn Phước đã đắc cử chức vụ Giám tỉnh Tỉnh Dòng Thánh Phanxicô Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2029. Anh em vui mừng đón nhận kết quả này bằng những tràng pháo tay chúc mừng anh Tân Giám tỉnh. Anh Tổng Kinh Lý thay mặt Anh Tổng Phục Vụ đã hỏi ý kiến của Anh Gioan Thiên Chúa Nguyễn Phước về kết quả này cũng như sự tín nhiệm của anh em trong Tỉnh Dòng. Anh Gioan Thiên Chúa Nguyễn Phước đã chấp nhận.

Tại Nhà Nguyện của Nhà An Hưu Dưỡng, Anh Tân Giám tỉnh đã tuyên hứa trung thành với Dòng qua việc đón nhận chức vụ Giám tỉnh để phục vụ Tỉnh Dòng. Anh em tham dự Tu Nghị đã lần lượt xếp hàng lên chúc mừng, đồng thời nói lên sự tuân phục của mình đối với anh Giám tỉnh. Tỉnh Dòng chính thức có Tân Giám tỉnh. Xin chúc mừng và xin chúc mừng.

Qua tiết 2, anh em tiếp tục thảo luận nhóm để hoàn tất Viễn ảnh, Sứ vụ và Mục tiêu của Tu Nghị Tỉnh Dòng 2023.

Buổi chiều

Anh em tiếp tục công việc thảo luận nhóm về Viễn ảnh, Sứ vụ và Mục tiêu. Sau đó, Tu Nghị họp khoáng đại để thống nhất các mệnh đề do các nhóm đúc kết về Viễn ảnh, Sứ vụ và Mục tiêu.

 

       Sáng mai, 07/01/2023, Tu nghị sẽ tiếp tục bầu cử chức vụ Phó Giám tỉnh và các Cố vấn Tỉnh Dòng.

Chia sẻ