Skip to content
Main Banner

Tu nghị Tỉnh Dòng 2023 - Ngày thứ sáu

Administrator
2023-01-07 00:00 UTC+7 491

Ngày họp thứ sáu – 07/01/2023

Trong Thánh lễ buổi sáng, anh em hiệp ý cầu cho công lý và hòa bình cũng như sự toàn vẹn của tạo thành. 

Buổi sáng

Anh em dành toàn thời gian buổi sáng cho việc bầu cử Anh Phó Giám tỉnh nhiệm kỳ 2023 – 2029 và các Anh cố vấn nhiệm kỳ 2023-2026. Trước hết, Hội nghị bắt đầu giờ cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng và hướng dẫn cho việc bầu cử các chức vụ hôm nay. Anh Tổng Kinh Lý khai mạc và chỉ định 2 anh em làm công việc kiểm phiếu. Các bước đã chuẩn bị sẵn sàng, anh em bắt đầu bầu chức vụ Phó Giám tỉnh. 

Sau khi kiểm phiếu, anh Giuse Phạm Văn Bình đắc cử chức vụ Phó Giám tỉnh Tỉnh Dòng Thánh Phanxicô Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2029. Anh em vui mừng và chúc mừng anh Tân Phó Giám tỉnh. Anh Tổng Kinh Lý thay mặt Anh Tổng Phục Vụ đã hỏi ý kiến của Anh Giuse Phạm Văn Bình về kết quả này cũng như sự tín nhiệm của anh em trong Tỉnh Dòng. Anh Giuse Phạm Văn Bình đã chấp nhận.

Sau đó, anh em tiến hành bầu chức vụ các Cố vấn Tỉnh Dòng. Các anh sau đây lần lượt được bầu vào chức vụ này, Anh Đaminh Phạm Văn Đổng, Anh Vinh Sơn Trần Đức Hạnh, Anh Gioan B. Đậu Quang Luật, Anh Giuse Ngô Ngọc Khanh và Anh Gioan B. Trần Khắc Du. Anh Tổng Kinh Lý cũng thay mặt anh Tổng Phục Vụ lần lượt hỏi ý kiến của các Anh vừa được bầu vào chức vụ Cố vấn Tỉnh Dòng nhiệm kỳ 2023-2026. Các anh đều đón nhận sự tín nhiệm của anh em. 

Tại Nhà Nguyện của Nhà An Hưu Dưỡng, Anh Tân Phó Giám Tỉnh và 5 anh Cố vấn đã tuyên hứa trung thành với Dòng qua việc đón nhận các chức vụ này để phục vụ Tỉnh Dòng. Anh em tham dự Tu Nghị đã lần lượt xếp hàng lên chúc mừng. Tỉnh Dòng chính thức có Ban Lãnh đạo mới cho nhiệm kỳ 2023-2026 với chức vụ Cố vấn và 2023-2029 cho chức vụ Giám tỉnh và Phó Giám tỉnh. Xin chúc mừng và xin chúc mừng.

 

 

Buổi chiều

Anh em họp khoáng đại để tiếp tục hoàn thành phần Mục tiêu. Sau 2 tiết thảo luận, anh em đã hoàn tất phần này nhưng chưa hoàn thiện. 

       Trong giờ cơm chiều, anh em đã dùng bữa cơm thân mật đượm tình huynh đệ agape để chúc mừng Tân Hội Đồng Tỉnh Dòng.

Chia sẻ