Skip to content
Main Banner

Tu nghị Tỉnh Dòng - Ngày thứ tư

Administrator
2023-01-05 00:00 UTC+7 147

Ngày họp thứ tư – 05/01/2023

Trong Thánh lễ buổi sáng, anh em hiệp thông với Giáo hội hoàn vũ cầu nguyện cho  Đức Nguyên Giáo Hoàng Bênêđictô 16 trong ngày an táng và cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo và Phúc âm hóa của Tỉnh Dòng.

Buổi sáng

Anh em nghe các anh phụ trách và các anh trưởng nhà con báo cáo về sinh hoạt cộng đoàn và nhà con trong nhiệm kỳ qua. Các cộng đoàn và nhà con đều chịu ảnh hưởng của Covid nên các sinh hoạt đều ngưng lại. Các báo cáo hầu hết dựa trên mẫu báo cáo của Tỉnh Dòng gửi nên đều chung một ba-rem: Tình hình nhân sự cộng đoàn, dự phóng, ba lời khấn Phúc âm, sống căn tính Phan Sinh, mặt mạnh mặt yếu của cộng đoàn, hướng tương lai và các kiến nghị cho Hội Đồng Tỉnh Dòng mới. 

Tuy nhiên, mỗi cộng đoàn đều có những đặc thù riêng do sứ vụ và hoàn cảnh cụ thể tại địa phương đưa đến. Có những cộng đoàn mang sứ vụ truyền giáo, có những cộng đoàn huấn luyện, có những cộng đoàn gắn liền với mục vụ giáo xứ... Các cộng đoàn đều có những thao thức chung như tăng cường nhân sự cho việc huấn luyện, chuẩn bị anh em đi truyền giáo, giúp anh em thấm nhuần tinh thần và căn tính Phan Sinh ngay tại giai đoạn huấn luyện khởi đầu cũng như thường huấn. Có một số cộng đoàn xin cơi nới hoặc trùng tu lại nhà cộng đoàn, nhà nguyện cộng đoàn, nhà mục vụ giáo xứ, mở các giáo điểm mới như vùng Tây Nam Bộ. Một số cộng đoàn xin tăng cường anh em trẻ. Một số cộng đoàn có nhiều nhà ở xa nhau nên xin tách cộng đoàn...

Sau phần báo cáo của các anh phụ trách các cộng đoàn và nhà con, anh em có nêu thắc mắc, xin các anh phụ trách soi sáng và giải đáp một số vấn đề anh em chưa rõ.

Buổi chiều

Anh Tổng Kinh Lý đã dành một giờ để trình bày về Viễn ảnh, Sứ vụ và Mục tiêu mà Tu Nghị 2023 này hướng tới. Trước hết, Anh Tổng Kinh Lý mời gọi anh em nhìn lại viễn ảnh, sứ vụ, mục tiêu của Tu Nghị 2020 để lượng định, đánh giá một cách nghiêm túc Tỉnh Dòng và anh em đã thực hiện được bao nhiêu phần trăm trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, anh Tổng Kinh Lý cũng gợi ý cho anh em xem viễn ảnh, sứ vụ và mục tiêu đó, cùng với những nhắn nhủ của Anh Tổng Phục Vụ qua lá thư anh gửi cho Tu Nghị, như là chất liệu và bệ phóng cho Tu Nghị 2023 này. Cuối cùng, Anh Tổng Kinh Lý đưa ra hai đề nghị: Anh em cần chú ý đến chiều kích chiêm niệm và học thuật Phan Sinh như là những di sản của Dòng chúng ta.

Sau khi anh Tổng Kinh Lý gợi ý và hướng dẫn anh em thực hiện tiến trình xác định viễn ảnh, sứ vụ và mục tiêu cho Tu Nghị 2023, anh em đã thảo luận nhóm về công việc này dựa trên chủ đề “Chúng ta là anh em và những người hèn mọn”.

Sáng mai, ngày 06/01/2023, Tu nghị sẽ bầu Giám tỉnh mới. Tất cả anh em trong Tỉnh Dòng sẽ dâng lễ kính Chúa Thánh Thần để xin ơn soi sáng và hướng dẫn cho việc bầu cử Giám tỉnh, Phó Giám tỉnh và Ban cố vấn mới sẽ diễn ra trong ngày 06 và 07/01/2023.

Chia sẻ