Skip to content
Main Banner
Thánh Tôma (03/07) - Thánh Vêrônia Giulianô (09/07) - Thánh Nicôla Pích, Vinhađi (10/07) - Thánh Bênêđíctô (11/07) - Thánh Bônaventura (15/07) - Thánh Giacôbê (25/07) - Thánh Gioakim và Anna (26/07) - Thánh Mátta, Maria, Lazarô (29/07) - Thánh Ignatiô Loyôla (31/07)
Ngôn ngữ

Tu Nghị Tỉnh Dòng - Ngày thứ sáu

Administrator
2020-03-06 00:00 UTC+7 183

Sáng nay thánh lễ lúc 5 giờ 30, do anh Anselm Nguyễn Hải Minh chủ tế và giảng lễ, bắt đầu cho ngày làm việc thứ sáu, với các ý lễ: cầu nguyện cho công cuộc Phúc âm hoá của Tỉnh Dòng, tưởng nhớ đến những anh em đã qua đời, và cầu nguyện cho việc bầu cử các chức vụ Phó Giám tỉnh và các anh Cố vấn Tỉnh Dòng. Trong bài giảng lễ, anh Hải Minh nhấn mạnh đến việc từ bỏ những gì đang cản bước chúng ta thực hiện các sứ vụ Phúc Âm hoá để nhẹ nhàng, thanh thoát đi theo sự hướng dẫn của Thần Khí Chúa.

7 giờ 45, tiết họp đầu tiên của ngày làm việc thứ sáu bắt đầu lời giới thiệu cộng việc sẽ làm trong sáng nay. Sau đó, anh điều phối viên Anselm Nguyễn Hải Minh trình bày bản nháp Viễn ảnh, Sứ vụ, và các mục tiêu. Anh Tổng Kinh lý hướng dẫn anh em bầu chọn các chức vụ Phó Giám tỉnh và các Cố vấn Tỉnh Dòng. Sau các vòng phiếu, các nghị viện đã bầu chọn anh Gioan TC Nguyễn Phước vào chức vụ Phó Giám tỉnh. Kế tiếp, anh em bầu 5 Cố vấn Tỉnh Dòng với các vòng phiếu tách biệt. Sau các vòng phiếu, các nghị viên đã bầu các anh sau đây vào chức vụ Cố vấn Tỉnh Dòng: AA. Giuse Vũ Liên Minh, Đaminh Phạm Văn Đổng, Giuse Phạm Văn Bình, Anselm Nguyễn Hải Minh, Phêrô Nguyễn Trung Phát.

13 giờ 45, tiết họp đầu tiên buổi chiều bắt đầu bằng giờ Kinh trưa. Anh Tổng Kinh lý hướng dẫn anh em chọn lựa, xây dựng Viễn ảnh, Sứ vụ, và các mục tiêu. Anh em đã biểu quyết thông qua. Sau đó, anh em lần lượt biểu quyết các nghị quyết Tu nghị. Buổi làm việc chiều nay kết thúc lúc 17 giờ 00.

18 giờ 00, anh em tập trung về nhà nguyện cùng đọc Kinh chiều, ca ngợi và tạ ơn Thiên Chúa đã hướng dẫn các nghị viên suy tư và xây dựng các đường hướng của Tỉnh Dòng và bầu ra Hội Đồng mới của Tỉnh Dòng.

Chia sẻ