Tu Nghị Tỉnh Dòng - Ngày thứ năm

2020-03-05 1.947 Thảo luận

Thánh lễ sáng nay cầu nguyện cho anh em trong Tỉnh Dòng biết sống tinh thần huynh đệ đoàn chiêm niệm Phan Sinh. Anh Anphong Nguyễn Công Minh chủ tế và giảng lễ. Anh chia sẻ đời sống tu trì có một nguồn duy nhất là kết hợp mật thiết với Chúa trong tinh thần cầu nguyện sốt mến.

7 giờ 45, Tu nghị cầu nguyện bắt đầu tiết họp đầu tiên cho ngày làm việc thứ năm. Sau đó, anh Tổng Kinh lý gợi ý những công việc của phiên họp khoáng đại thứ nhất và thứ hai. Phiên họp thứ nhất, anh Giám tỉnh chia sẻ về một số cộng đoàn cần ý kiến của Tu nghị về sự hiện diện hoặc xác nhận sứ vụ của các cộng đoàn sao cho sự hiện diện của họ được tốt hơn. Phiên họp khoáng đại thứ hai, anh em thông qua các vấn đề đã được các nhóm chuyên môn thảo luận chiều hôm qua.

Sau giờ nghỉ trưa, anh em trở lại phòng họp và bắt đầu với giờ Kinh trưa. Sau đó, anh em trở về các nhóm thảo luận kỹ hơn về Viễn ảnh, Sứ vụ, và các mục tiêu. Tiết họp thứ hai, anh em tập trung về phòng họp để tiếp tục trao đổi khoáng đại các vấn đề sáng nay. Từ các vấn đề này, anh em biểu quyết chọn ra những vấn đề ưu tiên để xây dựng thành các nghị quyết Tu nghị. Buổi làm việc chiều nay với công suất rất cao và phải kéo dài đến gần 18 giờ 00, vì có nhiều vấn đề cần được làm sáng tỏ trước khi các nghị viên có thể biểu quyết chọn vấn đề nào được đưa vào thành nghị quyết, vấn đề nào chỉ đưa vào thành các khuyến nghị.

Sau đó, anh em nghỉ ngơi và dùng cơm tối lúc 18 giờ 30.

Tạ ơn Chúa về một ngày làm việc tuy vất vả nhưng anh em đã cố gắng cùng nhau đi đến những chọn lựa trong tinh thần hiệp nhất và huynh đệ.

Loading...