Skip to content
Main Banner

Hội nghị CEME: Hội đồng quản trị công việc Truyền giáo và Phúc âm hóa

Administrator
2019-07-10 00:00 UTC+7 34

Hội đồng quản trị công việc Truyền giáo và Phúc âm hóa (CEME) đã gặp nhau tại Trung ương Dòng ở Rôma từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 05, 2019.

Một chương trình làm việc trên những vấn đề trọng yếu đã được soạn thảo, và sau phần trình bày của một số thuyết trình viên, nhiều cuộc trao đổi rất có giá trị đã được ghi nhận. Hội đồng đã tóm lược cách tiếp cận bằng việc khẳng định rằng sứ vụ truyền bá Tin Mừng của chúng ta đòi hỏi chúng ta bắt chước đời sống của Đức Giêsu, loan báo Nước Trời và làm cho Nước này trở thành một thực tại qua việc rao giảng, tình liên đới, đối thoại và cử hành.

Chia sẻ