Skip to content
Main Banner

Sự góp phần của Anh em Phan sinh vào 500 năm Kitô giáo tại Phi-luật-tân

Administrator
2020-02-12 00:00 UTC+7 73

Các Anh em Phan sinh tại Phi-luật-tân (Tỉnh dòng San Petro Bautista và Hạt dòng San Antonio Padua) đang chuẩn bị các hoạt động liên quan đến việc cử hành kỷ niệm 500 năm Kitô giáo đến đất nước họ, sẽ được cử hành vào năm 2021. Giữa các hoạt động này là sự chuẩn bị các phát hành sách báo khác nhau thu thập những đóng góp của các Anh em Phan sinh vào việc truyền giáo của Phi-luật-tân kể từ ngày anh em đến đó từ năm 1577.

Bên cạnh việc thành lập các thành phố và giáo xứ, các Anh em Phan sinh dấn thân vào việc xây dựng các cơ sở bác ái như Bệnh viện San Juan de Dios (1580), bệnh viện Naga San Diego (1586), bệnh viện Holy Waters ở Los Banos (1592) và bệnh viện San Lazaro vốn là bệnh viện đầu tiên dành cho người phung tại Viễn đông (1580).

Các Anh em Phan sinh cũng đã soạn ra cuốn tự điển Spanish-Tagalog đầu tiên (Vocabulario de la Lengua Tagala), được xuất bản tại Pila, Laguna năm 1613. Tác giả của cuốn sách đầu tiên in tại Phi-luật-tân năm 1593, cuốn giáo lý đầu tiên về 10 giới răn bằng tiếng Tagalog, hệ thống nước đầu tiên và các ngân hàng cho vay tự do (Montes de Piedad), việc xây dựng những cơ sở hạ tầng như đường sá, đập nước, và cầu cống cũng được quy cho các Anh em Phan sinh.

Một trong những Anh em Phan sinh nổi bật phục vụ tại Phi-luật-tân là anh San Pedro Bautista (1542-1597), người đã phát triển những địa điểm then chốt mà sau này trở thành những thành phố quan trọng. Ngài dạy nhạc đạo, sản xuất và sử dụng các nhạc khí, khám phá những đặc tính chữa bệnh của các suối nước nóng của Los Banos, mạnh mẻ bảo vệ các quyền lợi căn bản của các thổ dân của Zambales, và quan trọng nhất ngài là một đại sứ ở Nhật, một vai trò dẫn đến cuộc tử vì đạo của ngài.

Kể từ khi đến Phi-luật-tân cho tới lúc kết thúc sứ vụ truyền giáo của Anh em Phan sinh Tây Ban Nha vào năm 1898, các nhà truyền giáo đã có thể thiết lập và quản trị 207 thành phố hoặc xứ đạo.

Hiện nay, các Anh em Phan sinh tiếp tục sứ vụ ở nhiều nơi khác nhau của đất nước trong nhiều giáo xứ, trường học và trong những sứ vụ đặc biệt như truyền thông đại chúng; trong các sáng kiến về công lý, hòa bình và sự toàn ven của tạo thành; tuyên úy bệnh viện và đối thoại liên tôn.

Đọc toàn bộ bản văn tại cbcpnews.net 

Chia sẻ